Commissie Medische Ethiek

Doelstellingen
De opdracht van de commissie bestaat uit het geven van adviezen en raadgevingen:
- in verband met ethische aspecten van de ziekenzorg
- in verband met beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek
- in verband met protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal

De Commissie Medische Ethiek is een Hospitalo-Facultaire Commissie. Ze is, conform artikel 1 van het KB van 12.08.1994 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, samengesteld uit artsen verbonden aan het UZ Brussel en aan de Vrije Universiteit Brussel, verpleegkundigen, een apotheker, een jurist, een huisarts en ethici.

De werking van de Commissie werd vastgelegd in de
wet van 7 mei 2004 inzaken experimenten op de menselijke persoon. In deze wetgeving wordt een experiment omschreven als: ‘elke op de menselijke persoon uitgevoerde proef, studie of onderzoek, met het oog op de ontwikkeling van kennis eigen aan de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zoals bedoeld in koninklijk besluit n° 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.’

De meeste vooraanstaande medische tijdschriften stellen het advies van een Commissie tevens als voorwaarde voor publicatie.

Experimenten op de mens
Nieuwe studies

Alvorens u een
studie kan starten in het UZ Brussel dient u een adviesaanvraag in te dienen bij het Centraal Studieloket.
Ook wanneer u een studie op menselijk lichaamsmateriaal of embryo’s wenst uit te voeren dient u deze procedure te volgen.

Het Centraal Studieloket doet een inhoudelijke check-up van het dossier en geeft ondersteuning indien nodig. Hierna worden de volledige dossiers doorgegeven aan de Commissie Medische Ethiek voor beoordeling.

Studies kunnen enkel starten na een gunstig advies van de Commissie Medische Ethiek.

Amendementen op lopende studies in het UZ Brussel
Adviesaanvragen voor amendementen op studies die reeds lopen in het UZ Brussel worden rechtstreeks ingediend bij de Commissie Medische Ethiek.

Een amendement moet steeds aangevraagd worden aan de hand van
specifieke documenten.

Indien van toepassing kan hiervoor het
‘Substantial Amendment Notification Form’ gebruikt worden.

Medical Need & Compassionate Use Programma’s
De aanvragen voor deze programma’s worden rechtstreeks ingediend bij de Commissie Medische Ethiek.


Meer informatie gewenst over de diensten van de Commissie Medische Ethiek?
Gelieve contact op te nemen met Christel Vansteenkiste, Martine Schockaert of Jurgen Jans.

Christel Vansteenkiste
Wetenschappelijk Medewerker
UZ Brussel, Grote Prefab, Niv. 1
commissie.ethiek@uzbrussel.be
02 477 55 84

Martine Schockaert
Administratief Medewerker
UZ Brussel, Grote Prefab, Niv. 1
commissie.ethiek@uzbrussel.be
02 477 55 84

Jurgen Jans
Administratief Medewerker
UZ Brussel, Grote Prefab, Niv. 1
commissie.ethiek@uzbrussel.be
02 477 55 84